ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2566

ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2566

 

 

ประกาศผลการพิจารณา

ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2566

 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศเรื่อง ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะดำเนินโครงการวิจัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย จะได้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนให้กับผู้รับทุนต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

 

**********************************

ประกาศกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2566

**********************************

 

ดาว์โหลดเอกสาร

คู่มือหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฯ