Data submission Forms สำหรับการจัดอันดับ QS University Rankings 2022

Data submission Forms สำหรับการจัดอันดับ QS University Rankings 2022

– Academic-contact-details_predefined-format

ข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยขององค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ ที่ทำงานด้านวิชาการ และวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย มช. เช่น ทำวิจัยร่วมกับ มช.โดยแท้จริง, มีการตีพิมพ์/Conference ร่วมกัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอรายชื่อใหม่ที่ท่านยังไม่เคยรายงานต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากส่งผลต่อการได้รับคะแนนของตัวชี้วัด Academic Reputation

– Employer-contact-details_predefined-format

ข้อมูลนายจ้างที่รับบัณฑิต มช. เข้าทำงาน ทั้งในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ

หมายเหตุ : Academic and Employer contact  lists form กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

–  Tuition Fees ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

 

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

Tuition Fees

academic-contact-details_predefined-format_v2

employer-contact-details_predefined-format_v3