คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

 


คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ 2028/2563

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการทบทวนในระยะครึ่งแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงแนวนโยบายสำคัญของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ให้ไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับวิสัยทัศน์ให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ไปสู่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตาม Time Higher Education University Impact Ranking (THE UIR) อยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก นั้น

 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ ศ.2551 จึงแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการชับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ดังนี้

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน SDGs_CMU

 

ให้คณะทำงาน มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและให้ช้อเสนอแนวทางการชับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย