ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ (routine to research: R2R) นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำ และการพัฒนาประสิทธิภาพของสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศแนบ

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งแบบฟอร์มยืนยันการรับทุนได้ที่ E-mail : research-ora@cmu.ac.th

 

**************************************

ประกาศผลพิจารณาทุนวิจัยสถาบันฯ 2566

**************************************

ดาว์โหลดเอกสาร