TCELS ~ เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 !

TCELS ~ เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 !

TCELS ~ เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 !

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

  • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
  • ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

 

แผนงานที่สำคัญ

การยื่นข้อเสนอโครงการ

  • ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home
  • การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ศลช.กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th
  • กำหนดการที่สำคัญ
  1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
  2. ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 8 มีนาคม 2566 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.)
  3. ประกาศผลการคัดเลือก (รอบที่ 2) ภายในเดือนเมษายน 2566

เอกสารเพิ่มเติม

TCELS คู่มือการสนับสนุนทุนโครงการ (มีนาคม 2565).pdf TCELS การประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย แบบฟอร์ม (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 2)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:  http://www.tcels.or.th