ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศเรื่อง ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะดำเนินโครงการวิจัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยจะแจ้งรายละเอียด และส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Email และดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนให้กับผู้รับทุนต่อไป

 

 

 

**************************************
ประกาศผลพิจารณาทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2566
**************************************