เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา การมอบอำนาจ การลงนามต่างๆ

เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา การมอบอำนาจ การลงนามต่างๆ

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย มช. บช. 931

แบบลงทะเบียนผู้ค่ากับภาครัฐ e-GP- ล่าสุด

ประกาศมช. เรื่องจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่าย

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉ.12-เอกสารยกเว้นภาษี

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉ.171-เอกสารยกเว้นภาษี

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มช. (ภาษาอังกฤษ)

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มช.

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย-มช

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมช.พ.ศ.2544

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย บริการวิชาการ-ปี-2557

เลขทะเบียนการค้าใช้เสียภาษี (ภพ20)

หน้าเช็คบัญชี ธ.กรุงไทย 0931 สาขา ถ.สุเทพ

หนังสือรับรอง อนุมัติยกเว้นภาษี อากรแสตมป์

หน้าสมุดบัญชีออมสิน-กองทุนวิจัย

หน้าสมุดบัญชี UOB บพข.

หน้าสมุดบัญชี UOB บพท.

เอกสารขึ้นทะเบียนสถานะที่ปรึกษา

คำสั่งฯ การมอบอำนาจให้รองอธิการ ลงนามแทนอธิการบดี

คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาการ-ปฏิบัติการแทน 2565

คำสั่งฯ แต่งตั้งอธิการบดี 2565

คำสั่งฯ มอบอำนาจเกี่ยวกับการขอยกเว้นอากรนำเข้า ด่านอาหารและยาฯ

ทะเบียนบ้าน มช. แม่เหียะ

ทะเบียนบ้าน มช.สวนดอก

ทะเบียนบ้าน มช.

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉ.238

ประมวลรัษฎากร ม.81(1)(ฎ)(rd.go.th)