การประชุมถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

🚩สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 🚩

.

.
      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สบว. จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความพร้อมในการขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และ อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทาง Online (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งแบบ Onsite และทาง Online รวมทั้งสิ้นกว่า 700 ท่าน
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.