การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine”

 

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 2C1 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารเรียน 2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/8sQVFMR6ScJekiSd6 (ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)

การจัดประชุม BCG Frontier Research Forum-Personalized Medicine Final