การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ค่าเล่าเรียนบุตร / ค่ารักษาพยาบาล)

การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ค่าเล่าเรียนบุตร / ค่ารักษาพยาบาล)

การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

(ค่าเล่าเรียนบุตร / ค่ารักษาพยาบาล)


คู่มือการเบิกสวัสดิการกลุ่ม A/ฺฺB/C/D/E/EP

 

—————————————————————

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ในเงื่อนไขและอัตราของข้าราชการ ได้แก่
 กลุ่มผู้เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจ า (กลุ่ม C)
 กลุ่มผู้บรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2530 (กลุ่ม D)
 กลุ่มผู้บรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2551 (กลุ่ม E)
 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ (กลุ่ม EP)

 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำและญาติสายตรง มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ไปใช้สิทธิ์พื้นฐาน (กองทุนประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ก่อน ส่วนเกินที่เบิกไม่ได้จากสิทธิ์พื้นฐานให้เบิกจากกองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามเงื่อนไข ดังนี้
 กลุ่มผู้เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ (กลุ่ม C) ไม่เกินสิทธิ์ข้าราชการ
 กลุ่มผู้บรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2530 (กลุ่ม D) ไม่เกินสิทธิ์ข้าราชการ
 กลุ่มผู้บรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2551 (กลุ่ม E) ไม่เกินสิทธิ์ข้าราชการ
 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ (กลุ่ม EP) ไม่เกินสิทธิ์ข้าราชการ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบิกสวัสดิการ

รายการขอใช้สิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี (*แนบประกอบการเบิกทุกครั้ง)

 

ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการ

workflow -เบิกสวัสดิการ