คณะผู้บริหารของสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับคณะจาก Toulouse School of Economics, Nobel Memorial Prize in Economic Sciences

คณะผู้บริหารของสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับคณะจาก Toulouse School of Economics, Nobel Memorial Prize in Economic Sciences


รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารจากสำนักงานบริหารงานวิจัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Professor Dr.Jean Tirole จาก Toulouse School of Economics, Nobel Memorial Prize in Economic Sciences เพื่อร่วม Luncheon meeting และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “How to promote high quality academic research & innovation university”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม กล่าวต้อนรับ และบรรยายนโยบายภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ“Research and Innovation Planning Strategies of CMU” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ขึ้นเพื่อเป็นแผนกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายสำหรับขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยสมรรถนะหลักที่มุ่งเน้นการบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน และ Professor Dr.Jean Tirole ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “How to Promote High Quality Academic Research & Innovation University?” ซึ่งให้ข้อแนะนำในโอกาสและความท้าทายของการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการและผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ