ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)

ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)

.

ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)

.

ยื่นข้อเสนอโครงการโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.thดยระบุชื่อเรื่องการส่งอีเมล “รหัสทุน (ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ)” เช่น TG (นพพล,อก.) เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (รหัสทุน : TG)

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (pdf และ word)
  2. ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

.

เอกสารเพิ่มเติม และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

Download click !!

.

  1. ประกาศทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)
  2. กรอบวิจัยทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research) แนบท้ายประกาศ
  3. คำอธิบายผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts)
  4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนมุ่งเป้า (Targeted Research)
  5. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มช.