ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก

ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก

ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก

.

ยื่นข้อเสนอโครงการโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.thดยระบุชื่อเรื่องการส่งอีเมล “รหัสทุน (ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ)” เช่น PM (นพพล,อก.) เป็นต้น พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก (รหัสทุน : PM)

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 (pdf และ word)
  2. ประวัติของหัวหน้าโครงการ (pdf)

.

เอกสารเพิ่มเติม และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

Download click !!

  1. ประกาศทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก
  2. คำอธิบายผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts)
  3. แบบฟอร์มทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก
  4. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มช.