นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 12 ผลงาน

  1. รางวัลผลงานวิจัย

      1.1 ระดับดีมาก (สาขานิติศาสตร์)

1.1.1 ผลงานเรื่อง “โครงการวิจัยสถานการณ์ปัญหาเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะและการคุ้มครอง”

โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์

2. นายศิววงศ์ สุขทวี

3. นายเขมชาติ ตนบุญ

        1.2 ระดับดี

(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

1.2.1    ผลงานเรื่อง “การสร้างเฟสฮาลเดนที่ถูกปกป้องด้วยสมมาตรในบันไดเชิงแฟร์มี-ฮับบาร์ด”

โดย      ดร.พิมลพรรณ ส้มเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์

 (สาขานิติศาสตร์)

1.2.2    ผลงานเรื่อง “บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558”

โดย      1. รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์

2. นายปารณ บุญช่วย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ

1.2.3    ผลงานเรื่อง “การพัฒนามาตรการคุ้มครองพลเมืองจากการสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ”

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์

(สาขาสังคมวิทยา)

1.2.4    ผลงานเรื่อง “ส่วยชายแดน: มานุษยวิทยากับการศึกษาคอร์รัปชัน”

โดย      รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์

 

  1. รางวัลวิทยานิพนธ์

     2.1 ระดับดีมาก (สาขาปรัชญา)

2.1.1    ผลงานเรื่อง “เขียนจีนให้เป็นไทย: การเมือง, ความรู้ และ คนจีนในประเทศไทยระหว่างสงครามเย็น”

โดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์

      2.2 ระดับดี

(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

2.2.1    ผลงานเรื่อง “ระบบอิเล็กทรอนิกส์สองมิติในวัสดุกึ่งตัวนาแบบชั้น”

โดย      อาจารย์ ดร.สุกฤต สุจริตกุล คณะวิทยาศาสตร์

(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

2.2.2    ผลงานเรื่อง “ผลของการเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำถิ่นภายในลาไส้ต่อการเรียนรู้จดจำและการทำงานของไมโครเกลียในหนูอ้วนที่ดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งมีหรือไม่มีภาวะพร่องเทสโทสเทอโรน”

โดย      ดร.ฐิติกร จันทร์ไชย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร

(สาขาเศรษฐศาสตร์)

2.2.3.   ผลงานเรื่อง “ตัวกลางเชื่อมโยงนวัตกรรมในการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคเหนือของประเทศไทย”

โดย      อาจารย์ ดร.ทินกร ปงธิยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

     3.1 ระดับดี

(สาขาสังคมวิทยา)

3.1.1    ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมพลาสมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่”

โดย      1. ดร.เสวต อินทรศิริ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ

4. ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์

5. ดร.อนุชา รักสันติ

6. ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ

7. ดร.วศิน วงศ์วิไล

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

3.1.2    ผลงานเรื่อง ““ฟู๊ดพร้อม” เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง”

โดย      1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นพ.ปาณัสม์ เจษฎาพร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี

9. อาจารย์ ดร.วิภาวดี อยู่อินทร์

10. อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ

3.2 ประกาศเกียรติคุณ

3.2.1    ผลงานเรื่อง ““ปิ่นโต” เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาด”

โดย      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นายกันต์นภัส ทิพยผลาผลกุล

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11629

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย