ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปี 2565

ประกาศผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปี 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปี 2565 ตามความทราบแล้วนั้น

         บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผลการจัดสรรทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปี 2565 ดังประกาศแนบท้าย 

ประกาศผล Visiting Professor 2565