ประกาศผลการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2566 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

****************************************************************************

ประกาศผลการจัดสรรทุนเดือนพฤษภาคม2566

 

ประกาศผลการจัดสรรทุนเดือนมิถุนายน 2566

 

ประกาศผลการจัดสรรทุนเดือนกรกฎาคม2566

 

ประกาศผลการจัดสรรทุนเดือนสิงหาคม 2566

 

ประกาศผลการจัดสรรทุนเดือนกันยายน 2566

 

****************************************************************************

 

 

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://cmu.to/YVpTt