ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (2566)

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (2566)

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลังปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาทจำนวน 100 อัตรา หลังปริญญาโท เงินเดือน 26,250 บาท จำนวน 100 อัตรา สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัยสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตามข้อ 29 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565 โดยมีสัญญาจ้างไม่เกินสาม 3 ปีและให้ทดลองปฏิบัติงานไม่เกินหนึ่ง 1 ปีนั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ดยสามารถรายงานตัวได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดที่แจ้ง และยังไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

กรณีที่นักวิจัยเป็นชาวต่างชาติ และยังไม่ได้มาพำนักอยู่ในประเทศไทย ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลจัดเตรียมหลักฐานสำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยสำนักงานบริหารงานวิจัยจะได้ดำเนินการจัดทำ link เพื่อกรอกข้อมูลให้ท่านต่อไป

 

**************************************
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก 2566
**************************************

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : 053-943601 (คุณณิชกานต์)