ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2565)

มหาวิทยาลัยเขียงใหม่กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งสร้าง

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน มียุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มุ่งพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และในการตอบสนองต่อสภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานไว้ ดังนี้

 

 

📌  1. การออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ และการออกแบบปรับปรุงอาคารให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงพลังงาน

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พสังงาน พ.ศ. 2552 และการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารตามแนวทางของสำนักงานสีเขียว

📌 2. สร้างเสริมการรับรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจาก

การใช้ ทรัพยากรที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมที่ดีบนหลักธรรมาภิบาลและการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

📌 3. ส่งเสริมให้บุคลากรนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องลดการใช้ทรัพยากรและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมทั้ง

สนับสนุนให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้สิ้นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบการ

เกิดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

📌 4. มุ่งเน้นการบริหารและจัดการขยะและชีวมวลแบบขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) และใช้ประโยชน์จากขยะ

และขีวมวลในการแปลงพลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

📌 5. ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลง 45% ในปี 2565 และก้าวเข้าสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon Neutral University) ภายในปี 2575

📌 6. ใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25% ในปี 2565

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการ

ดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้บรรลุผลตามกรอบนโยบายข้างต้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จึงขอแสดงเจตนารมณ์และประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลัง