ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) 🩺🧬🧪


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงานย่อย ได้แก่

🔸แผนงาน : F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นแหล่งผลิตสำคัญของอาเซียน
🔸แผนงาน : N2 (S1P1) พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่
📌วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

👉หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
🔎ศึกษารายละเอียดและส่งข้อเสนอได้ที่ https://pmuc.or.th/call-full-proposal-67-2-health-and-medical/
❓สอบถามเพิ่มเติม : สํานักประสานงานแผนงานสุขภาพและการแพทย์ โทร. 02-849-6420, e-mail: pmucmedoffice@gmail.com หรือ นักวิเคราะห์โครงการแผนงานสุขภาพและการแพทย์ (คุณรมิดา) โทร. 02-109-5432 ต่อ 877, e-mail: ramida.was@nxpo.or.th