ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี 2565

ในกรอบการวิจัย : ประเด็นปัญหา PM2.5 ที่ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีแผนภาพกรอบการดำเนินงาน PM2.5 and other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside  รายละเอียดดังประกาศรับสมัครด้านล่าง

ดาวโหลดเอกสารการสมัคร

ประกาศรับสมัคร PD Reinventing U 2565

แบบสรุปผลงานสำหรับ Post-Doc

แบบสรุปผลงานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรกษา

แบบสรุปชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  

หนังสือยืนยันการสนับสนุน Post-Doc สำหรับส่วนงาน

หนังสือยืนยันการมาปฏิบัติงาน มช. Post-Doc

สามารถยื่นเอกสารในระบบผ่านทาง Link:  ยื่นเอกสารการสมัครรับทุน online

https://cmu.to/PDReinventing2022

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 (ปิดระบบยื่นเอกสารออนไลน์)

หากยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครไปยังส่วนงานต้นสังกัดเพื่อทราบและจัดทำบันทึกแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ผ่านทางระบบ CMU e-Document ต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 053 – 943613 น.ส.ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ และ น.ส.อาภาภรณ์ สูนพรหม