ประกาศผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศผลการจัดสรรทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอให้ผู้ได้รับทุนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำสัญญารับทุนและแนวทางการบันทึกข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายเงิน (เอกสารแนบ 1)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศ มช. ผลการจัดสรรทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. 2565

2.เอกสารแนบ 1 ขั้นตอนการลงนามในสัญญาทุนรุ่นใหม่ 2565

3.หนังสือยืนยันรับทุน นักวิจัยรุ่นใหม่ มช. 2565

4.ใบสำคัญรับเงิน นวจ.รุ่นใหม่ 65

5.กรอกข้อมูลระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย