ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ NEJM ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ NEJM ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนให้จัดทำหนังสือนำส่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผ่านต้นสังกัดมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยมาตามลำดับ