ประชุมชี้แจงการดำเนินการของผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2568

ประชุมชี้แจงการดำเนินการของผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2568


รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป หัวหน้างานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงการดำเนินการของผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงความสำคัญของการรายงานผลลัพธ์ 5 ปี การประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ จัดโดยสำนักงานบริหารงานวิจัย (มช.) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 260 ท่าน ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ช่องทางออนไลน์ Zoom Webinar