ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2566

1.เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย เพื่อเบิกเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)
ในระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) https://research2.mis.cmu.ac.th/   โดย Login เข้าระบบด้วย CMU Account

 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้เพื่อดู ขั้นตอนบันทึกข้อมูล เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน-Page Charge

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผลงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับเต็ม) ได้ที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/ResearchORACMU/ErhIHbhfUEdFgG6TuwTbOPMBQpQ7vwzRIUYatqOXJdcIbQ?e=aJZo51

 

ผลการพิจารณา

ค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม 2565

ค่าตอบแทน ประจำเดือนมกราคม 2566

ค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ค่าตอบแทน ประจำเดือนมีนาคม 2566

ค่าตอบแทน ประจำเดือนเมษายน 2566

ค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน

ค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2566

ค่าตอบแทนเดือนสิงหาคม 2566

ค่าตอบแทนเดือน กันยายน 2566