มช. อันดับที่ 99 ของเอเชีย จากการอันดับ QS Asia University Rankings 2023

มช. อันดับที่ 99 ของเอเชีย จากการอันดับ QS Asia University Rankings 2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ 99 ของเอเชีย อันดับที่ 19 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย QS Asia University Rankings ประจำปี 2023 โดยสำนักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมทั้งสิ้น 760 สถาบัน

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับของเอเชีย มีทั้งหมด 25 สถาบัน โดย 9 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        การจัดอันดับ QS Asia University Rankings มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 60 ของเอเชีย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) และเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (International Research Network) ในสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกัน คะแนนเต็ม (Overall 100%) ประกอบด้วย
1) Academic Reputation: ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%)
2) Employer Reputation: การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (20%)
3) Faculty Student: สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%)
4) Staff with PhD: อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%)
5) Citations per Paper: การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (10%)
6) Papers per Faculty: ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%)
7) International Research Network: เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%)
8) International Faculty: สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%)
9) International Students: สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (2.5%)
10) Inbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)
11) Outbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)
ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่
https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2023
จัดทำข้อมูลโดย สำนักบริหารงานวิจัย มช.
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม https://www.cmu.ac.th/th/article/b0f6fcda-1873-42ef-bc37-671d70ab326e