ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2564

เจ้าของผลงานบันทึกโครงการวิจัย (P0000xxxxx) โดยขอให้ระบุชื่อโครงการ(ผลงาน)เป็นภาษาอังกฤษ (ทั้งในส่วนข้อมูลชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตัวอย่าง ค่าตอบแทน ครั้งที่ x ประจำเดือนxxx 256x_ชื่อผลงาน และเลือกแหล่งทุนวิจัยเงินรายได้ของสำนักงานบริหารงานวิจัย>โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ(ค่าตอบแทน) ปรับปรุงข้อมูลโครงการ (R0000xxxxx) และจัดการข้อมูล (แบ่งงวดเงินสนับสนุนโครงการวิจัย) ในระบบ CMUMIS https://mis.cmu.ac.th/สำหรับใช้กับระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยในระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย https://research.mis.cmu.ac.th/

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ก.ค.2564 

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ก.พ.2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ม.ค.2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 พ.ค. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ม.ค. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ส.ค. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ธ.ค. 2563

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 พ.ค. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ก.ค.2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 ก.พ.2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 มี.ค.2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 เม.ย.2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 มี.ค. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 เม.ย.2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 มิ.ย. 2564

ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ส.ค. 2564

ค่าตอบแทน ประจำเดือน ก.ย. 2564