ผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Mushroom World ประเทศสิงคโปร์

ผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Mushroom World ประเทศสิงคโปร์

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Mushroom World ประเทศสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาด้านเห็ดราและ Future Food และการหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และดร.จาตุรงค์ คำหล้า ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.William Leong จากบริษัท Mushroom World ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การวิจัย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเห็ดราและ Future Food ร่วมกัน ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ได้แนะนำการดำเนินงานโครงการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วย
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริการงานวิจัย มช.