ภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 2024 มช. อันดับที่ 3 ของประเทศไทย

ภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 2024 มช. อันดับที่ 3 ของประเทศไทย

ภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 2024

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศไทย

 

 

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) ประจำปี 2024 มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับโลกทั้งหมด 4,762 แห่ง สถาบันการศึกษาของไทยได้รับการจัดอันดับ 33 แห่ง ได้แก่ อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1,027 ของโลก) อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (1,110 ของโลก) อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1,768 ของโลก) อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2,844 ของโลก) และอันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2,867 ของโลก)

 

และจากการจัดอันดับตามกลุ่มสาขาวิชา (All subject areas) ทั้งหมด 19 สาขาวิชา ซึ่ง มช. ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด และมี Top 3 ของประเทศ จำนวน 10 สาขาวิชา 

 

 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการวิจัย (Research 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ ในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS

2. ด้านนวัตกรรม (Innovation 30%) พิจารณาจากด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT

3. ด้านสังคม (Societal 20%) พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

 

 

ที่มา: https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย