ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงประมาณ 2567

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนากำลังคนและส่งเสริมเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอโครงการไปยังส่วนงานต้นสังกัดของท่าน พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ส่วนงานสรุปจำนวนผู้สมัครและจำนวนโครงการที่ยื่นขอทุน ผ่านหัวหน้าส่วนงาน ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ผ่านทางระบบ CMU e-Document หลังจากสิ้นสุดเวลารับสมัครเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

 

📩 ยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ CMU Research : https://research.mis.cmu.ac.th/

⌛รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

 

เอกสารเพิ่มเติม
🪧 1.ประกาศรับจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

🪧 2.แนบท้ายประกาศ (OUTPUTS-OUTCOME-IMPACT)

🪧 3.แบบฟอร์มทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2567

🪧 4.ขั้นตอนการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัย

🪧 5.คู่มือหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายแนวทางพิจารณาง

🪧 6.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มช