ผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยร่วมต้อนรับคุณชวิศ อุตตมาชัย ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และคุณชยนันต์ บุญมี ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล

ผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยร่วมต้อนรับคุณชวิศ อุตตมาชัย ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และคุณชยนันต์ บุญมี ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เข้าร่วมต้อนรับคุณชวิศ อุตตมาชัย ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และคุณชยนันต์ บุญมี ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสพบปะพูดคุยกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแนวทางการให้ทุน UK International Science Partnerships Opportunities / British Council programmes to support higher education and science partnerships / Applying for UK funding opportunities

          กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยได้พบปะแหล่งทุน เพื่อทำความเข้าใจกรอบการวิจัยต่าง ๆ สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนกำหนดได้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบ onsite และช่องทางออนไลน์ มากกว่า 150 ท่าน