EdPEx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการ จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2565 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง