การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science

การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science

เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป.อว. ไม่ได้บอกรับฐานข้อมูล Web of Science จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถสืบค้นบทความในฐานข้อมูล Web of Science ในรูปแบบเดิมได้

สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดทำคู่มือสำหรับสืบค้นข้อมูลนักวิจัยในฐานข้อมูล Web of Science (ISI) เบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ได้นั้น

*** ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อสืบค้นข้อมูลในฐาน ISI ได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ แต่ยังสามารสืบค้นเพื่อตรวจสอบค่าควอไทล์ด้วยในฐานข้อมูล JCR ทั้งนี้ สบว ได้เวียนหนังสือแจ้งเรื่องการสืบค้นค่าควอไทล์ฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) ผ่านทาง CMU e-Document ลงวันที่ 17 ก.พ. 65 ***

ดาวน์โหลดคู่มือ

210217 วิธีสืบค้นผลงานตีพิมพ์ในฐาน JCR

 

สำเนาหนังสือการสืบค้นค่าควอไทล์ฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR)

(สำเนา) หนังสือการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ในฐาน JCR

 

หนังสือการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล สป.อว.

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล สป.อว.

***อัพเดตข้อมูล ณ วันที่  14 มีนาคม 2565  ทาง สป.อว.ได้นัดสถาบันอุดมศึกษาหารือแนวทางการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล WoS ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้ามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ส่วนงานทราบในลำดับต่อไป***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปัณฑารีย์/ ณัฐรดา (43608)