สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

 

>กรอบการให้ทุน<

1) การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี subunit, viral vector และ mRNA โดยให้ลำดับความสำคัญกับโรคที่เกิดจาก betacoronavirus และ dengue virus
2) การพัฒนายาชีววัตถุชนิด recombinant เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากพิษงู หรือ botulinum toxin
3) การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระยะที่ 2b/3

 

**ปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทาง Email และไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร ดังนี้
– Email : funding@nvi.go.th
– ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ : สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 2580 9729-31 ต่อ 309

 

!!! หมายเหตุ !!!
1) เนื่องจากแหล่งทุนกำหนดให้ต้องมีหนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือนำส่งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ
2) หากพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานบริหารงานวิจัย ไม่ขอรับผิดชอบต่อความล่าช้าในกรณีเอกสารไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 วันทำการ
3) หัวหน้าโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด

 

(สถาบันวัคซีน)-ประกาศรับสมัครทุนวิจัย 66_compressed

 

(สถาบันวัคซีน)-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 66