สบว. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “How can AI help in manuscript preparation and avoiding rejection” เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมบทความที่มีคุณภาพให้กับคณาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สบว. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “How can AI help in manuscript preparation and avoiding rejection” เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมบทความที่มีคุณภาพให้กับคณาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานบริหารงานวิจัย ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “How can AI help in manuscript preparation and avoiding rejection” จากวิทยากรพิเศษ Dr. Krishna Kumar Venkitachalam, และ Dr. Nicole Arya จากบริษัท Enago โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI ในการเป็นเครื่องมือพัฒนาบทความวิชาการที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบจริยธรรมการวิจัยที่ดี และการป้องกันการถูกปฏิเสธไม่รับตีพิมพ์ (rejection) จากวารสารวิชาการ และการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย กล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก อาจารย์ผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักวิจัยรุ่นกลาง เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.