ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

📢สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนได้ทำวิจัย เพื่อพัฒนางานประจำ(routine to research: R2R) และพัฒนาหน่วยงานของตนเอง

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอโครงการไปยังส่วนงานต้นสังกัดของท่าน พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ส่วนงานสรุปจำนวนผู้สมัครและจำนวนโครงการที่ยื่นขอทุน ผ่านหัวหน้าส่วนงาน ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ผ่านทางระบบ CMU e-Document หลังจากสิ้นสุดเวลารับสมัครเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

 

🚨ยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ CMU Research : https://research.mis.cmu.ac.th/
🪧รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

 

เอกสารเพิ่มเติม

🚩 1. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสถาบัน 2567

🚩 2. แนบท้ายประกาศ (OUTPUTS-OUTCOME-IMPACT)

🚩 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน 2567

🚩 4. ขั้นตอนการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัย.

🚩 5. คู่มือหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายแนวทางพิจารณา

🚩 6. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มช.