สำนักงานบริหารงานวิจัยต้อนรับคณะผู้จัดงานวันไผ่โลก 2024 World Bamboo Day 2024 & Global Bamboo Festival

สำนักงานบริหารงานวิจัยต้อนรับคณะผู้จัดงานวันไผ่โลก 2024 World Bamboo Day 2024 & Global Bamboo Festival

     🫱🏼‍🫲🏽 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เป็นผู้ต้อนรับคณะผู้จัดงานวันไผ่โลก 2024 World Bamboo Day 2024 & Global Bamboo Festival นำโดย Mr.Kamesh Salam อดีตประธาน องค์การไผ่โลก (World Bamboo Organisation; WBO)
     โอกาสนี้ได้ร่วมหารือการจัดกิจกรรมวันไผ่โลก 2024 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดการยกระดับนวัตกรรมไผ่ที่ส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชน บนพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมจัดงานวันไผ่โลก 2024 ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.