หนังสือยืนยันรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

หนังสือยืนยันรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ขอให้ผู้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามคำแนะนำขอผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี)

และหนังสือยืนยันรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. 2563 ส่งมายังอีเมล wanwisa.po@cmu.ac.th

(ระบุหัวข้อ “ยืนยันรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2563_ชื่อผู้รับทุน)

ภายในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยจักได้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนต่อไป

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม_หนังสือยืนยันรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่