เปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

เปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยแบ่งการให้รางวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
  2. รางวัลผลงานวิจัย
  3. รางวัลวิทยานิพนธ์
  4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

โดยสามารถยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

รางวัลการวิจัย 66

คำชี้แจง รางวัลผลงานวิจัย 66

คำชี้แจง รางวัลวิทยานิพนธ์ 66

คำชี้แจง รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 66

คำชี้แจง รางวัลนักวิจัยดีเด่น 66

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 66

รางวัลวิทยานิพนธ์ 66

รางวัลผลงานวิจัย 66

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 66

 

 

Leave a Comment