เปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

เปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยแบ่งการให้รางวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
  2. รางวัลผลงานวิจัย
  3. รางวัลวิทยานิพนธ์
  4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

โดยสามารถยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

รางวัลการวิจัย 66

คำชี้แจง รางวัลผลงานวิจัย 66

คำชี้แจง รางวัลวิทยานิพนธ์ 66

คำชี้แจง รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 66

คำชี้แจง รางวัลนักวิจัยดีเด่น 66

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 66

รางวัลวิทยานิพนธ์ 66

รางวัลผลงานวิจัย 66

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 66