ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยสาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

  1. การพัฒนากลไกความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC
  2. 2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
  5. ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

 

โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการไปที่กองการต่างประเทศ สป.อว. และทาง Email: isaree.c@mhesi.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

 

ปชส.การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Guidelines 2.0

Annex 1-1 Budget proposal(66)

Annex 1-project proposal(66)