ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2566-2567

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2566-2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2566-2567

 

ปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 โดยถือวันที่ อว. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

 

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3vpd1cs

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสางวรรณี กล่อมละเอียด โทร. 0 2610 5423 (,)Email wannee.k@mhesi.go.th

 

เปิดรับข้อเสนอภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ.2566-2567

Call for Proposals

Annex A

Form 1 ใบนำส่งเอกสาร

Form 2 Annex B

Form 3 Annex C

Form 4 หนังสือรับรอง

Form 5 หนังสือยืนยัน