เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,200,000,000 บาท

 

โดยเปิดรับการสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ดังนี้
1. Digital Manpower : การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
2. Digital Agriculture : เกษตรดิจิทัล
3. Digital Technology : การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
4. Digital Government : การส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

 

*สามารถสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.*

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://defund.onde.go.th/th/content/category/detail/id/1/iid/373