เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารการสมัครมีดังนี้

  1. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q4 ช่วงปี 2018-2020  ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  2. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q2 ช่วงปี 2018-2020 ของอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  3. แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย
  4. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  5. หนังสือยืนยันการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัด
  6. หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาเอกของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  7. แนบประวัติและผลงานตีพิมพ์หน้าแรก ทั้งผลงานของนักวิจัยหลังปริญญาเอก และอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online ได้ที่ https://cmu.to/bI5hr โดยจะเปิดรับสมัครในระบบถึง วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 หากยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดไปยังส่วนงานต้นสังกัดเพื่อทราบและจัดทำบันทึกสรุปรายชื่อผู้สมัครและอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแล Post doc และ แนบหนังสือยืนยันการสนับสนุนนักวิจัยจากหัวหน้าส่วนงาน มายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 053 – 943613 น.ส.ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ และ น.ส.อาภาภรณ์ สูนพรหม หรือ email: raccmu@gmail.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://cmu.to/bI5hr

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

ประกาศ-ทุน Post Doc 2564-ใหม่

แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย

แบบสรุปผลงาน form Advisor-2021

แบบสรุปผลงาน form post doc-2021

ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ 2564.do

ปก.สมัครทุน Postdoc รอบที่ 1-2564

หนังสือยืนยันการสนับสนุน Post-Doc 2020