เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง: อนาคต โอกาสและความท้าทาย (Development of Medical Devices and Advanced Therapy Medicinal Products : Future, Opportunities and Challenges)”

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง: อนาคต โอกาสและความท้าทาย (Development of Medical Devices and Advanced Therapy Medicinal Products : Future, Opportunities and Challenges)”

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง: อนาคต โอกาสและความท้าทาย (Development of Medical Devices and Advanced Therapy Medicinal Products : Future, Opportunities and Challenges)” 

 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหาร บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นวิทยากร

 

สามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่ ID: 952 5814 7811 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/MWXjeQy1n2 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 053-943612

 

กำหนดการ Ver.3