เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563

วาระการประชุมที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  1. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก PMU 6 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
  2. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนภายนอกประจำปีงบประมาณ 2564
  3. แนวทางการสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ และอาจารย์รุ่นกลาง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. สรุปผลการสนับสนุนกลุ่มวิจัย และ ศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ แนวทางการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2564

วาระการประชุมที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระการประชุมที่ 3 : เรื่องแจ้งพิจารณา

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)

วาระการประชุมที่ 4 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

กก ประสานงานวิจัย (1)

สรุปวาระ กก.ประสานงานวิจัย 1_2563

ร่าง ประกาศ มช. ค่าตอบแทน final rev 23-9-63