แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น Thailand Research Expo 2020

แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น Thailand Research Expo 2020

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบฟอร์ม 2 ไฟล์ ดังนี้

1. แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น ในกิจกรรม Thailand Research Expo 2020

2. แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานวิจัย 2020

 

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น 2020 (มหาวิทยาลัย).

แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น 2020 (cluster)

แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานวิจัย 2020