แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดทำแบบคำขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการส่งถึงสำนักงานบริหารงานวิจัยผ่านต้นสังกัดตามลำดับ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบคำขอให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม_page charge