”CMU FIRST CONTACT” การปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. ประจำปี 2566

”CMU FIRST CONTACT” การปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. ประจำปี 2566

”CMU FIRST CONTACT” การปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช.
ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องแผนการบริหารมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแผนงาน นโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนการการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้บรรยาย และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน รวมถึงการใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยในการทำธุรกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่ นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)
.
.

 

 

 

 

 

 

 

.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.