สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)

สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)

สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits CMU)

 

 

 

 

 • เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบ Flexible Benefits วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คู่มือการใช้งานระบบ

 

 • ระบบการเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่น >> Flexible Benefits CMU(ใช้งานระบบได้ 18 พฤษภาคม 2566)
   • เข้าเว็ป https://flexbenefits.mis.cmu.ac.th
   • ล็อคอินด้วย CMU Account
   • เลือกเมนู “กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง” เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   • เลือกเมนู “เบิกสวัสดิการ” เพื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร (เป็นรูปภาพหรือ PDF)
   • เลือกเมนู “ประวัติการเบิกฯ” เพื่อติดตามการเบิกที่ทำไปแล้ว
   • นำส่งเอกสารหลักฐานตัวจริงมาที่งานบุคคล ของส่วนงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

 • แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์ ตามประกาศกองทุนฯ พ.ศ. 2566 ข้อ 5.2)