5.2 เอกสารสรุปเป้าหมายผลงานกลุ่ม ศูนย์ – สำหรับสาขามนุษย์ สังคม