ดาวน์โหลดเอกสารทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.

ดาวน์โหลดเอกสารทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศผลทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สปอว. 2563

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

 

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.2564

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน-2564

 

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลทุนอาจารย์รุ่นใหม่สป.อว.2565

ประกาศผลทุนอาจารย์รุ่นใหม่สป.อว.2565รอบที่2

 

แนวทางการดำเนินงานและคู่มือทุนอาจารย์รุ่นใหม่

แนวทางการดำเนินงานอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว

คู่มือโครงการทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.

แนวปฏิบัติในการขอขยาย ขอยุติ ขอปิดโครงการ

หนังสือเห็นชอบให้ขยายเวลารับทุนโดยนักวิจัยที่ปรึกษา